english version

08-07-2017

04-01-2009

wersja polska


„Ordynacja Zamojska”, Sygn. 8057 – (Stanislaw Wac, przejrzane 21.XI.2008)

Pismo Administracji Jeneralnej Dóbr Ordynacji Zamojskiej,
Zwierzyniec, dnia 11.III.1850, Nr. 771? do Rządcy Klucza Starozamojskiego


nadesłane przy raporcie rzadcy z dnia 30.I.roku bieżącego Nr.696ak (?) – dotyczące przepisania gruntu we wsi Wysokie pod #15 tabeli uposażenia przez Jakóba Wajszczuka, na syna Macieja, zatwierdziwszy, przesyła Rzadcy dwa egzemplarze dla dostarczenia stronom, po zanotowaniu tam w tabeli jako Księgach Poborowych – podpisali Plenipotent i Sekretarz. Do w/w dokumentu dołączony jest akt prawny dot. w/w sprawy opatrzony pieczęciami.

Działo się w Kancelarii Wójta Gminy Starego Zamościa w dniu 26 grudnia 1849 r. (7 stycznia 1850 r.)

Przede mną Wójtem Gminy Starego Zamościa stawili się Jakób Wajszczuk - gospodarz rolny na ćwierci na wsi Wysokiem pod numerem domu 27 a pod numerem tabeli uposażenia 15 obsiadły i zapisany z zeznał, ze on z powodu podeszłego wieku i osłabionych sił do pracy, nie czując zdolnym do dalszego tak z pożytkiem dla siebie, jak bezpieczeństwem dla Dziedzica dóbr prowadzonego gospodarstwa takowego się zrzeka, przelewając prawo swoje dla posiadania gruntu tego na Macieja Wajszczuka syna swego w zupełności tak jak jemu służy lub służyć może i zrzekając się tak dziś jako na przyszłość tak swemu jako i sukcesorów moich i nie mam wszelkich z tego tytułu pretensji tak do Dziedzica dóbr jako i Macieja Wajszczuka, na którego zlecam prawa mego niniejszym czynie: ze zaś Skarbowi Ordynacji Zamojskiej nie dłużnym nie jestem przeto wkładam na obejmującego po mnie grunt Macieja Wajszczuka syna mego obowiązek, aby się także regularnie wypłacał

Obeznany z temi aktami Maciej Wajszczuk zeznaje: że on grunt na siebie przez Jakóba Wajszczuka we wsi Wysokie pod numerami domu 27, a pod numerem tabeli uposażenia 15 obsiadły i zapoznany zeznał, że on przyjmuje z gruntu tego ponieważ tak dla Dziedzica dobra dzis naznaczone lub w przyszłości naznaczonymi być mogą nie mniej wszelkie podatki Rządowi składki i ciężary i poznawania uiszczając w oznaczonych terminach przyrzekam. jako zrzekający się i przejmujący oświadczają niniejszym, że ważność niniejszego Aktu i wszelkich w nim zobowiązań zależeć będzie od przyjęcia i zatwierdzenia przez Administrację Dóbr Ordynacji Zamojskiej w imieniu Dziedzica.

Akt rzeczony w obecności świadków, jako Michała Chrzana - gospodarza osiadłego na wsi Wysokiem w wieku lat 40 liczacego i Pawła Czuby - gospodarza osiadłego na wsi Wysokiem lat 49 liczącego, oraz Radnego wsi Mateusza Łoja, po głośnym onego stronom i świadkom odczytaniu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach pierwszy spisany na papierze stęplowanym nr ks 15. Dla Ordynacji Zamojskiej, dwa zaś drugie spisane są na stęplach oznaczonych ks 7 1/2 dla stron zeznających -

zrzekający się - Jakób Wajszczuk - xxx

przejmujący - Maciej Wajszczuk - xxx

Świadkowie:

Michał Chrzan - xxx

Mateusz Łój - xx

Wójt Gminy Stary Zamość, świadczący jako Akt niniejszy dobrowolnie zawarty został

podpis nieczytelny / pieczęć okrągła /


Sygn. 8057 Administracja Ordynacji Zamojskiej niniejszy akt zatwierdza w Zwierzyńcu dnia 11 lutego 1850 r.

Plenipotent - podpis nieczytelny

Sekretarz - podpis nieczytelny

Podpis Jakóba Wajszczuka, jako świadka pod dokumentem przekazania Pawła Czuby na rzecz syna Jana czuby swojego gospodarstwa.


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk (c) 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net