english version

08-07-2017

25-01-2007

wersja polska

Życiorys
Wajszczukowa Bronisława Paulina
(0096)(1904—1985), nauczycielka, organizatorka bibliotek. Ur. 21 VI w
Siedlcach, w wielodzietnej ro­dzinie chłopsko-robotniczej jako córka
Wiktora Tymińskiego i Elżbiety z Zarzyckich. Początkowo uczyła się w
domu pod kierunkiem starszej siostry, następnie w klasie wstępnej
gimnazjalnej, w l. 1916—1924 — w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w
Siedlcach. W r. akad. 1924/1925 studiowała historię na Wydz.
Filologicznym UW, w l. 1929—1931 — w Wolnej Wszechnicy Polskiej (Studium
Pracy Społeczno-Oświatowej — Grupa Bibliotekarska).

Od r. 1925 do 1935 uczyła w szkołach powszech­nych w Zelwie koło
Wołkowyska, Stoczku Łukowskim, Siedlcach i Hołubli. Od 15 I 1935 r. do
wojny pracowała w KOSL jako instruktor oświa­ty pozaszkolnej. W tym
czasie realizowała akcję zbiorowego opracowa­nia bibliotek ruchomych w
województwie. W latach okupacji była nau­czycielką w Lublinie, później
kancelistką w Łukowie.

15 VIII 1944 r. pod­jęła pracę w KOSL, od maja nast. r. jako p.o.
kierownika Ref. Bibliotek, od 1 VII 1950 r. — Samodzielnego Ref.
Bibliotek Wydz. Oświaty PWRN, od 16 III 1952 do końca r. 1955 — samodz.
ref. Bibliotek i Czytelnictwa Wydz. Kultury PWRN. Była organizatorką
pierwszego po wojnie Święta Książki Polskiej, współautorką uchwały WRN z
10 1 1945 r. o samorzą­dowych publicznych bibliotekach powszechnych,
główną realizatorką dekretu z 17 IV 1946 r. o bibliotekach i opiece nad
zbiorami bibliotecz­nymi na Lubelszczyźnie, autorką źródłowych
publikacji o tematyce bibliotekarskiej w „Samorządzie",
„Rzeczypospolitej", „Bibliotekarzu", „Gazecie Lubelskiej" i
wydawnictwach zbiorowych.

Zm. 14 III w Lubli­nie, pochowana została na cmentarzu na Majdanku. Z
małżeństwa z inż. Zenonem Wajszczukiem pozostała córka Teresa Maria
(zamężna Jaroszyńska), dr nauk przyrodniczych, starszy wykładow­ca AR w
Lublinie.

/Fot. w zbiorach rodzinnych; J. Smolarz, Bronisława P. Wajszczukowa (21
VI 1904—14 III 1985), „B. Lub." r. 30 : 1985 s. 34—36, portr.; [tenże]
J. S., Bronisława Wajszczukowa (1904—1985), „Bibliotekarz" 1985 nr 9 s.
3 okł.; Arch. Kuratorium Ośw. i Wychow, w Lub., Dokumenty osób. 168;
Arch. UWL, Org. 10; Inf. męża Z. Wajszczuka z Lublina./

/Jan Smolarz/

Źródło: Słownik biograficzny miasta Lublina
 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2000-2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net